رفتن به بالا
  • دادستان عمومی و انقلاب عجب شیر :

    هرگونه اشغال فضای عمومی به منظور استفاده شخصی بدون مجوز، سد معبر است

    محمد حسن نوقربانی در گفتگو با خبرنگارفرهنگ عجب شیرگفت: برخورد با سد معبر کنندگان جزء قوانین است حال این سدمعبر کننده ، بساط گستر در معابر عمومی باشد و یا پخش کننده ی مصالح و نخاله های ساختمان های در حال ساخت در حریم پیاده رو و خیابان باشد، در هر صورت نباید راه عبور مردم بسته شود و باید شهرداری دقت بیشتری در این  امور اجرایی از قبیل رفع خطر از ساختمان های در حال ساخت ، ...